Въпрос мед.свидетелства - ОПЛ и специалисти?

Форум за взаимопомощ на общопрактикуващите лекари в България

Модератори: fotografa, Група на лекарите

Отговори
Аватар
ZdraveiGP
Мнения: 193
Регистриран на: Пон Ное 05, 2007 4:36 pm

Въпрос мед.свидетелства - ОПЛ и специалисти?

Мнение от ZdraveiGP » Пон Ное 26, 2007 7:10 pm

При изготвяне на мед.свидетелство за брак, с налични актуални изследвания за сифилис/спин със съотв.изх.ном.и т.н., след извършен общомедицински преглед - задължен ли е ОПЛ да прави консулти със съответни специалисти/дерматолог,психиатър/невролог,терапевт/, при положение, че не открива заболявания, които да го изискват?
Колеги, кои мед.свидетелства изготвяте сами и кои пращате за консулт със специалисти?
Няма нормативен акт със задължителен характер, за консулти, ако ОПЛ преценява, че индикации за това липсват - въпреки това, има институции, които задължително изискват подобни консулти - вие как оформяте подобни медицински?
Благодаря предварително за споделения опит!

ptomoff
Site Admin
Мнения: 753
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 9:45 pm

Мнение от ptomoff » Пон Ное 26, 2007 10:41 pm

Ето едно становище отпреди 3 години от вече несъществуващия форум на МЗ:
Издаването на медицинско свидетелство за встъпващите в брак произтича от разпоредбите на Закона за народното здраве, във връзка с чл.8 и 13, ал.1, точки 2 и 3 от Семейния кодекс. По понятни причини (приемането на Закон за здравето – обн.ДВ, бр.70 от 10.08.2004г.) реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак към момента се урежда с отделен нормативен акт по действащия до 31.12.2004 г. Закон за народното здраве (ИНСТРУКЦИЯ № 1 – издадена от Министерството на народното здраве, обн., ДВ, бр. 75 от 27 септември 1985 г., изм., бр. 59 от 1987 г., бр. 64 от 1988 г., бр. 65 от 1991 г.) . Разпоредбите на този нормативен акт допускат възможността и дават право на общопрактикуващия лекар, при съмнение за заболяване, посочено в приложенията към същата инструкция да изпрати лицето за преглед и преценка от съответен специалист. Инструкцията не забранява в тези случаи назначените от съответния специалист изследвания – за диагностично изясняване на случая. При съмнение за дермато-венерологични, туберкулозни или психични заболявания лицето се насочва към районната диспансерна служба (диспансер, отделение или кабинет) по местоживеенето му, а при съмнение за наследствени заболявания - към медико-генетична консултация. Лицата, чието здравно състояние не е известно на общопрактикуващи лекар (например при записани нови лица в пациентската листа), задължително се консултират с дермато-венеролог, психиатър и пневмо-фтизиатър.

На основание чл.125 от Националния рамков договор 2003 г. личния лекар издава и/или заверява на лицата, записани в неговата пациентска листа, медицинско свидетелство за сключване на граждански брак.

В едногодишен срок след влизане в сила на Закона за здравето предстои да бъдат приети от Министерския съвет нормативните актове по прилагането му. Вероятно това ще даде възможност за прецизиране на нормативните изисквания, които се отнасят до издаването на медицинско свидетелство на встъпващите в брак. Законът за здравето поставя добро начало в осъвременяването на този въпрос, от гледна точка на репродуктивното здраве и семейното планиране.

С уважение: Вячеслав Попов
Само, дето в Закона за здравето не намерих подобна регулация.

Аватар
ZdraveiGP
Мнения: 193
Регистриран на: Пон Ное 05, 2007 4:36 pm

Превилно - липсва подобна регулация!!!

Мнение от ZdraveiGP » Вто Ное 27, 2007 1:44 pm

Ptomoff,
Абсолютно си прав - по настоящият момент, липсва подобна регулация - с "новия" от преди две години Закон за здравето се отменят стария закон и всички нормативни актове към него - срока за изготвяне на нови такива е до една година от обнародването му, ако не се лъжа - т.е. ако няма нова инструкция, подобна на тази#1 от 1985г(за която приложенията със заболяванията 1,2,3 никъде не могат да се намерят) - всички мед.свидетелства за брак могат да се атакуват в съда.
Пратилм съм писмо до МЗ - ако има адекватен отговор - ще го публикувам.

fotografa
Мнения: 1338
Регистриран на: Чет Мар 23, 2006 7:36 pm

Мнение от fotografa » Пон Яну 21, 2008 7:00 pm

ИНСТРУКЦИЯ № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.1985 г., доп., бр. 59 от 31.07.1987 г., изм., бр. 64 от 19.08.1988 г., доп., бр. 65 от 9.08.1991 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 9/91 г., стр. 325 том I/91 г., стр. 260
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 1, № 85
Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1991 г.) Медицинското освидетелствуване на встъпващите в брак да се извършва от участъковия или от цеховия лекар по местоживеене или по месторабота или от медицински специалисти, упражняващи частна медицинска практика съгласно списъка на болестите, посочени в приложения № 1, 2 и 3.
(2) Когато освидетелствуваният няма участъков или цехов лекар по местоживеене или по месторабота или е затруднен да се обърне към него, освидетелствуването се извършва в районното лечебно-профилактично заведение по местопребиваване след разрешение на главния лекар.
Чл. 2. Освидетелствуващият лекар е длъжен да събере най-подробни данни за встъпващия в брак от наличната медицинска документация и да извърши обстоен медицински преглед.
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1991 г.) При съмнение за заболяване, посочено в приложения № 1, 2 и 3, ако е необходимо диагностично изясняване, участъковият или цеховият лекар или медицинският специалист, упражняващ частна медицинска практика, изпраща лицето за преглед и преценка от съответен специалист.
(2) В случаите по ал. 1 при съмнение за дермато-венерологични, туберкулозни или психични заболявания лицето се насочва към районната диспансерна служба (диспансер, отделение или кабинет) по местоживеенето му, а при съмнение за наследствени заболявания - към медико-генетична консултация.
(3) Лицата, чието здравно състояние не е известно на участъковия или цеховия лекар, задължително се консултират с дермато-венеролог, психиатър и пневмо-фтизиатър.
Чл. 4. В случаите по чл. 3 съответният специалист уточнява диагнозата и дава преценка дали се касае за заболявания, посочени в приложения № 1, 2 и 3, и я изпраща на участъковия или цеховия лекар, който дава окончателно заключение.
Чл. 5. (1) Медицинското свидетелство (приложение № 4) се издава в два екземпляра от съответното здравно заведение, като единият екземпляр остава в неговата архива.
(2) В медицинското свидетелство се вписват само заболявания, посочени в приложения № 1, 2 и 3, ако лицето има такива.
Чл. 6. Медицинското свидетелство се връчва лично на освидетелствуваното лице. Съдържанието му не се съобщава на други лица, освен ако освидетелствуваният поиска лекарят да разясни на другия кандидат за встъпване в брак естеството и проявите на заболяванията му.
Чл. 7. (1) Недоволните от медицинското заключение могат да го обжалват пред съответната лекарско-консултативна комисия (ЛКК), а недоволните от заключението на ЛКК - пред ЛКК на съответните окръжни (градски) лечебно-профилактични заведения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1991 г.) Лицата, освидетелствани от частно практикуващи медицински специалисти, могат да обжалват медицинското заключение пред ЛКК на здравното заведение по местоживеенето им.
Чл. 8. За вписване на неверни данни в медицинското свидетелство лицето, което го е издало, носи дисциплинарна, административнонаказателна или наказателна отговорност.
Чл. 9. Медицинското свидетелство е валидно 30 дни от датата на издаването му.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за народното здраве във връзка с чл. 8 и 13, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс и отменя заповед № 2247 за здравно освидетелствуване на встъпващите в брак (ДВ, бр. 61 от 1968 г.).

Приложение № 1
 
към чл. 1 , чл. 3, ал. 1 , чл. 4 и
чл. 5, ал. 2
Списък на болестите, които съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Семейния
кодекс са основание за поставяне на едно лице под пълно запрещение поради
душевна болест или слабоумие, ако го лишават от психичната годност да се
грижи за своите работи
 

1. Вродено или придобито слабоумие (тежка или дълбока олигофрения или
деменция).
 
2. Психотично състояние (до преминаването му).
 

3. Тежка деградация на личността в резултат на налично (прекарано)
психично заболяване.
 
Приложение № 2
 

към чл. 1 , чл. 3, ал. 1 , чл. 4 и
чл. 5, ал. 2
Списък на заболяванията, които съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Семейния
кодекс могат да представляват сериозна опасност за живота или здравето на
поколението
 
1. Наследствени заболявания, когато във всеки отделен случай се
установи, че има сериозна опасност за здравето и живота на поколението.
 

2. Сифилис - всички форми до излекуването му, освен случаите на
серорезистентен сифилис до провеждането на пълноценно лечение от специалист и
късните форми на сифилис.
 
3. (Нова - ДВ, бр. 59 от 1987 г., отм., бр. 64 от 1988 г.) .
 

Приложение № 3
 
към чл. 1 , чл. 3, ал. 1 , чл. 4
и чл. 5, ал. 2
Списък на заболяванията, които съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Семейния
кодекс могат да представляват сериозна опасност за живота или здравето
само на другия съпруг и бракът може да бъде сключен, ако той знае за това
 

1. Серорезистентен сифилис след провеждане на пълноценно лечение от
специалист.
 
2. Късни форми на сифилис.
 

3. Гонококция (трипер), остри и хронични форми - до излекуването.
 
4. Лепра (проказа) - до излекуването, доказано с бактериологично
изследване в специализирано заведение.
 

5. Активни отворени форми на белодробна туберкулоза и ендобронхиална
туберкулоза.
 
6. Активна туберкулоза на пикочно-половата и лимфната система и
опорно-двигателния апарат с открити поражения с бактериурия.
 

7. Заразни заболявания, при които болният подлежи на задължително
лечение съгласно чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за народното
здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г.).
 
8. (Нова - ДВ, бр. 59 от 1987 г.) Синдром на придобита имунна
недостатъчност (СПИН) - във всички форми на проява на инфекцията.
 

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1 чл. 5, ал. 1
 

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВСТЪПВАНЕ В БРАК 
Здравно заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Паспортни данни за освидетелствувания . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. Медицински преглед от участъковия лекар . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Диагноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(включва се в приложение № ..., т. ... на Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак (ДВ, бр. 75 от 1985 г.) 
Дата . . . . . . Подпис . . . . . . . 
2. Освидетелствуваният се насочва за консултативен преглед при: 
а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 
б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 
в) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Дата . . . . . .   Подпис . . . . . . . 
3. Резултати от консултативния преглед: 
а) здравно заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
име на лекаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
диагноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(включва се в приложение № ..., т. ... на Инструкция № 1) 
Дата . . . . . .   Подпис . . . . . . . 
б) здравно заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
име на лекаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; диагноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(включва се в приложение № ..., т. ... на Инструкция № 1) 
Дата . . . . . .   Подпис . . . . . . . 
в) здравно заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
име на лекаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
диагноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(включва се в приложение № ..., т. ... на Инструкция № 1) 
4. Заключение: 
Освидетелствуваният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
а) не страда от заболявания, посочени в приложения № 1, 2 и 3 на Инструкция № 1; 
б) страда от заболяване, посочено в приложение № ..., т. ... на Инструкция № 1. 
(излишното се зачертава) 
Дата . . . . . .   Подпис . . . . . . . 

Отговори