Предлагани места за специализация в Германия за 07/08 г.

Форум за взаимопомощ на общопрактикуващите лекари в България

Модератори: fotografa, Група на лекарите

Отговори
EFE
Мнения: 1
Регистриран на: Сря Окт 31, 2007 11:03 am
Местоположение: Германия

Предлагани места за специализация в Германия за 07/08 г.

Мнение от EFE » Пет Ное 02, 2007 12:05 am

Информационен бюлетин 1-BG – Подробна информация

Европейски форум за развитие
Управителен съвет
Postfach 10 01 28, D-48050 Muenster
www.efe-online.eu, E-mail: s.monev@efe-online.eu
Tel: +49/251/7624077, Mob: +49/176/27183155Проект: “Подпомагане на специaлизираното обучение на източноевропейски лекари”


1. Цел на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне специализираното медицинско обучение, необходимо за добиване на специалност от българските лекари, като за тази цел биват използвани възможностите за специализация във Федерална Република Германия (ФРГ). Специализираното медицинско обучение се основава на немския образователен модел за специалността «медицина».

2. Обхват на проекта

Проектът е с първоначална продължителност от 6 години. Броят на наличните места за специализация принципно не е ограничен, но зависи от броя и от квалификацията на кандидатстващите лекари. Европейският форум за развитие ще се стреми да осигури място за специализация на всеки заявител, изпълнил условията на проекта.

3. Места на провеждане на проекта

Проектът в своята пилотна фаза обхваща територията на Меркска област, провинция Северен Рейн-Вестфалия, ФРГ. Като партньор към настоящия момент са предлаганите места за специализация в: St. Marien-Hospital в Балве, St. Elisabeth Hospital в Изерлон и St. Vincenz-Krankenhaus в Менден. Не е възможно директното осъществяване на контакт с горепосочените болници. Участието в процедурата става единствено и само по посочения в настоящия формуляр начин и ред.

4. Предлагани специалности и ред на специализация

Предлаганите за специализация места са в следните академични области:
• (1) вътрешна медицина и (2) обща медицина;
• (3) гастро-ентерология;
• (4) кардиология;
• (5) урология;
• (6) хирургия и (7) травматологична хирургия /Unfallchirurgie/;
• (8) съдова хирургия.

Обучението протича, ползвайки предвиения във ФРГ ред за специализация и за добиване на степента «лекар-специалист». При успешно завършване на специализацията и издържане на специализираните изпити ще се издава валидно удостоверение, което дава правото за упражняване на съответната професия на територията на ФРГ. Същото удостоверение може да бъде признато по реда за легализация на издадени държавни удостоверения и дипломи и на територията на Република България чрез упълномощените за това институции по силата на Международната конвенция за взаимно признаване на документите от 1961 година (Convention de La Haye du 5 octobre 1961).

Работодателят ще се стреми завършваните обучения да са максимално съвместими с изискванията за специализация в Република България. За тази цел проектното ръководство работи по съответните критерии в тясна връзка с Български лекарски съюз и с Министерство на здравеопазването на Р. България.

Времетраенето на всяка специализация зависи от избраната специалност и продължава между 5 и 6 години. Възможно е при необходимост от комбинация на две специалности този срок да варира. Такъв е примерът с кардиологията, за завършване на която кандидатът трябва да e специалист по вътрешни болести, и така общото времетраене на специализацията се удължава с 1 година (т.е. е общо 6 години).

Всеки лекар, който участва в специализацията, бива назначен на редовен трудов договор към съответната болница, на подчинение на отговарящия за специалността главен лекар. По време на специализацията си той (сравнимо със същата процедура в България) следва каталог от дейности, правомощия, семинари и процерури, задължителни за специалността му.

Годишната брутна работна заплата в рамките и по време на специализацията се определя от Директивите за трудовите договори на Немския Каритасфербанд (AVR-C) и ще възлиза на 40 000 до 50 000 Евро в зависимост от специалността.

5. Изисквания към кандидатстващите за специализация

a) Заявителите трябва да са български граждани.
b) Заяавителите трябва да са завършили специалността «медицина» в легитимно българско или немско висше учебно заведение, или в друго висше учебно заведение на територията на ЕС. За тази цел участващите в процедурата трябва да предоставят копие на дипломата си или на друг документ, даващ им право да практикуват, придружен с легализиран превод на немски език. ВНИМАНИЕ: ПРЕВОДЪТ НА НЕМСКИ ЕЗИК СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДВА СЛЕД ДОПУСКАНЕ НА ЗАЕВИТЕЛЯ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА, А НЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ!
c) Всеки заявил желание да специализира на територията на ФРГ трябва да владее немски език на съответното необходимо за упражняване на професията «лекар» ниво (Mittelstufe II). Езиковите умения ще се оценяват независимо от предоставените езикови сертификати под формата на интервю на немски език. За улеснено обработване на заявлението за участие в процедурата (особено пред държавни институции във ФРГ) е препоръчително (не е непременно задължително) предоставянето на един от следните сертификати:

1. Малка немска диплома;
2. Голяма немска диплома;
3. Сертификат за Mittelstufe II на Гьоте институт или на равнопоставена институция;
4. Издържан DSH за който и да е немски университет;
5. Издържан изпит TEST DaF с добър резултат;
6. Издържан изпит ZOP на Гьоте Институт;
7. Бакалавърска степен от немски университет или поне 2 години на следване в Германия, Австрия или в друга държава с немски език на преподаване.

d) Кандидатите трябва да не са изключвани от църква или друга религиозна общност, нито да са ги напускали официално. Религиозната принадлежност не е от значение при заявяване на желание за участие в процедурата.

e) Няма възрастови или други ограничения спрямо заявителите.

f) Няма изисквания за успех в университетската диплома за лекар.

g) ВНИМАНИЕ: ИЗБРОЕНИТЕ В ТОЧКА 5 g ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЕДВА СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, А НЕ ДА БЪДАТ ПОДГОТВЯНИ ОЩЕ ПРИ НЕГОВОТО ПОДАВАНЕ! ТУК ТЕ СА ИЗБРОЕНИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА! Заявителите трябва да отговарят на условията за апробация, съгласно §3 на Федералната наредба (Bundesärzteordnung). Проверката ще се осъществи от компетентното Областно управление (актуално: Bezirksregierung Arnsberg). За тази цел ще са необходими следните документи:

(1) Писмено заявление за присъждане на апробация съгласно §3 на Федералната наредба (Bundesaerzteordnung) на немски език в свободна форма;
(2) Свидетелство за раждане с легализиран превод на немски език;
(3) Брачно свидетелство (ако има такова) с легализиран превод на немски език;
(4) Доказателство за националността на заявителя (копие на международния паспорт);
(5) Автобиография със снимка и подробно описание на завършеното следване и професионален опит до момента;
(6) Удостоверение, че заявителят не е съден и че срещу него няма висящи съдебни производства, с легализиран превод на немски език;
(7) Медицинско свидетелство за годността на лицето за упражняване на професията «лекар», от което да става ясно, че не са налице пречки от здравословен характер за упражняване на професията;
(8) Удостоверение от компетентните органи на Република България, че лицето е правоспособно на територията на Република България и че срещу него няма приложени дисциплинарни мерки, нито такива в процес на прилагане;
(9) Удостоверение от компетентните власти, че завършеното следване отговаря на минималните изисквания на Чл. 24 на Директива 2005/36/ЕС на Европейския съвет от 07.09.2005;
(10) Свидетелство, че лицето е упражнявало непрекъснато в последните 3 години лекарска дейност в държава, понастоящем член на ЕС, извън ФРГ;
(11) Лично подписана декларация, че лицето не е започнало да следва медицина във ФРГ и че не е издържало нито един от държавните изпити във ФРГ;
(12) Копия на свидетелства за вече упражнявана в чужбина лекарска дейност (ако има такава);
(13) Документите, споменати по-горе, както и допълнителни документи ще могат да бъдат предоставени с помощта на ръководството на проекта.

6. Участие в процедурата


ВНИМАНИЕ: Инфомацията на страницата на ЕФР ще е достъпна след 05.11.2007!

a) Всеки заявител трябва да изпрати в писмо по пощата и по еmail Заявление за участие в процедурата в свободен текст или по образец (не е задължителен) от страницата на ЕФР (www.efe-online.eu -> проекти) заедно със своята подробна автобиография в свободен стил на български и на немски език. ВНИМАНИЕ: ИЗПРАЩАТ СЕ ЗАМО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И АВТОБИОГРАФИЯ В СВОБОДЕН СТИЛ, БЕЗ ЛЕГАЛИЗИРАНИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ. АКО ЗАЯВИТЕЛЯТ ОБАЧЕ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С ТАКИВА, ТО МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИ ТЕХНИ КОПИЯ. Адресът и специален Email за контакти са посочени в т. 9. След получаването на всяка автобиография и заявление изпълнителният проектен координатор ще изпраща писмено потвърждение по Email за получаването и. Всеки заявител ще получи уникален личен номер, под който ще може да следи хода на процедурата за своя случай.

Обръща се внимание на всички заявители, че автобиографията трябва да съдържа поне следните данни:

• актуална снимка;
• лични данни: име, презиме, фамилно име, адрес и телефонен номер, валиден Email, дата на раждане, място на раждане;
• образование: ясно изброени всички задършени образователни степени с дати на завършването им;
• професионален опит: начални и крайни дати, име на здравното(-ите) заведение(-я);
• точно посочени налични сертификати за владеене на език (ако има такива), компютърна грамотност и други, които биха били от полза;
• изброени допълнителни квалификации (ако има такива);
• информация дали заявителят притежава свидетелство за управление на МПС и ако притежава, за коя категория.

Желателно е автобиографията да обърне внимание на посочените в т. 5 g условия за присъждане на апробация за територията на ФРГ, т.е. да бъде максимално подробна.

b) След оценка на автобиографиите всеки от заявителите ще получи личен писмен отговор дали отговаря на условията на проекта и дали заявлението му ще бъде обработено. Ако отговаря на условията, заявителят трябва да предостави с помощта на изпълнителния проектен координатор на ЕФР всички изброени под т. 5 g документи, за да му бъде признато правото да упражнява професията «лекар» във ФРГ. За подготовка на документите ще помогнат ЕФР и работодателят. След установяване и проверка на истинността на всички предоставени документи с лицата ще бъде уговорена дата за провеждане на интервю.
c) При условие, че даден заявител бъде предварително избран да участва в проекта, всички негови документи ще бъдат предадени за признаване в съответното Областно управление по признаване на дипломите. То е отговорно за признаване на апробацията и за издаване на разрешение за работа във ФРГ.
d) Датата на започване на специализацията ще се уговори лично с всеки заявител след приключване на процедурата по признаване на апробацията му. С това процедурата приключва и последва подписване на трудов договор между работодателя и работника.
e) Препоръчително е заявителите да изпращат писмата си за кандидатстване възможно най-скоро!

7. Финансови параметри

a) Участието в процедурата е безплатно. В нито един от етапите на проекта не се изискват такси или други финансови плащания от страна на заявителите. При успешен резултат и допускане до участие в проекта участниците ще трябва да заплатят съответните държавни такси при издаването на държавни свидетелства, преводи и удостоверения директно пред властите, а не пред ЕФР. Дарения в полза на ЕФР след подписване на трудовите договори са естествено добре дошли, но такива не се обвързват по никакъв начин с протичането или с изхода на процедурата, нито пък играят някаква роля по време или след приключване на проекта.

b) Началната заплата при подписване на трудов договор е определена в общия трудов договор за лекарите в Немския Каритасфербанд (AVR-C). Специализантите получават брутната сума от 40 000 до 50 000 Евро годишно в зависимост от специалността като основна заплата + допълнително заплащане за положените извънредни часове на труд. Възнагражденята във ФРГ зависят от семейния статус на работника и от броя на изработените смени и часове на повикване в съответната болница.

c) Работодател е съответната партнираща болница.

8. Правни условия

a) Настоящата процедура не е конкурс или обществена поръчка. За реализирането на проекта не се използват обществени или държавни финансови средства от Р. България или от ЕС. Проектното ръководство, както и Работодателят си запазват правото на избор и отказ при всички заявители. Съдебният път за оспорване на решенията е изключен.

b) Отговорен пълномощник и лице за контакт за изпълнението на проекта от страна на ЕФР е г-н Стоян Монев – изпълнителен проектен координатор. Адрес, телефон и еmail за контакт са посочени в т. 9.

c) EFE e.V., наричан на български ЕФР, e неполитическа и независима организация с нестопанска и идеална цел, немско юридическо лице, регистрирано в Административния съд на гр. Мюнстер, ФРГ под номер: VR 4686. ЕФР има институционално призната обществено полезна дейност от Службата по финанси на гр. Мюнстер, ФРГ. Адресът за кореспонденция с организацията е: Europаеisches Forum fuer Entwicklung e.V., Postfach 10 01 28, D-48050 Muenster, Deutschland.

9. Адрес за изпращане на заявленията за участие в процедурата:

Изпращайте заявленията си на адрес:

Europaeisches Forum fuer Entwicklung e.V.
z. Hd. Stoyan Monev
Postfach 10 01 28
D-48050 Muenster
Deutschland

и на следния Email-адрес:

s.monev@efe-online.eu

При въпроси не се колебайте да се обърнете чрез електронната поща дирекно към г-н Стоян Монев, който с радост и в кратко време ще Ви отговори. С него можете да се свържете под email: stoyanmonev@hotmail.de.

11. Повече информация

За повече информация можете да посетите официалната страница на EFE e.V. под:

www.efe-online.eu

ВНИМАНИЕ: Инфомацията на страницата на ЕФР ще е достъпна след 05.11.2007!

На интернет страницата в графата на български «Проекти», съответно и на немски «Projekte» можте да намерите настоящата информация като файл за копиране, както и друга полезна информация и отговори на най-често задаваните въпроси.

Настоящият проект се изпълнява с изключителното партньорство на Българския лекарски съюз и със знанието на Министерството на здравеопазването на Република България.


Текст на Заявление за участие в процедуратаФормуляр 1BG – Заявление за участие

Зяявление за участие в Проект “Подпомагане на специaлизираното обучение на източноевропейски лекари”
Аз, долуподписаният/долуподписаната (три имена), роден/а на (дата на раждане) в гр. (рожденно място), заявявам желанието си за участие в проект “Подпомагане на специaлизираното обучение на източноевропейски лекари”.

Декларирам, че всички посочени от мен данни са верни.

Предоставям подробната си автобиография.

Можете да се свържете с мен на следния Email адрес: (Email адрес), както и на следните тел: . . . . . . . . . . и моб.: . . . . . . . . . . . . . . Адресът ми за писмена кореспонденция е: (Вашият пощенски адрес).Кратко описание защо бих желал/а да специализаирам в Германия.

(Моля тук в свободен текст опишете със свои думи защо бихте желали да специализирате в Германия и защо смятате, че бихте се справили. Описанието може да е от едно изречение до 2 страници или само на немски или на немски и на български език).
Заевител /подпис/: . . . . . . .


Дата:
Град:

fotografa
Мнения: 1332
Регистриран на: Чет Мар 23, 2006 7:36 pm

Мнение от fotografa » Съб Ное 03, 2007 7:44 pm

На кандидатите желая успех!

Отговори