Осигуряване на лица били повече от 183 дни извън България

Ние питаме, НЗОК отговаря
Отговори
ptomoff
Site Admin
Мнения: 753
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 9:45 pm

Осигуряване на лица били повече от 183 дни извън България

Мнение от ptomoff » Пон Апр 10, 2006 4:25 pm

Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с районната здравноосигурителна каса за съответната календарна година.

В тези случаи лицата могат лично или чрез упълномощено лице да подадат молба-декларация по образец в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за освобождаване от дължимите здравноосигурителни вноски. Молбата-декларация се подава лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или от упълномощено лице.

Лицата удостоверяват периодите на пребиваване извън страната с един от следните документи:
1. копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от стрната;
2. удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;
3. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Когато молбата-декларация се подава от упълномощено лице, освен документа по ал.1 се прилага и копие от пълномощното. Изборът на изпълнител на медицинска помощ се удостоверява от районната здравноосигурителна каса по искане на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е подадена молбата-декларация.

Районната здравноосигурителна каса дава информация на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите дали лицето е избрало изпълнител на медицинска помощ и кога е направен изборът. Ако условията по &19 от Закона за здравното осигуряване са налице, длъжностното лице от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите отразява в допълнителния регистър за документно доказана здравна осигуреност периодите, през които лицето няма задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски.

След завръщане в страната тази категория граждани възстановяват здравноосигурителните си права по реда, определен в чл.40а от Закона за здравното осигуряване.

Здравноосигурителните права на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да не заплащат здравни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускането на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадена молба-декларация (лично или чрез упълномощено лице) до Националната агенция за приходите ( съгл. чл.40 а/ от ЗЗО, в сила от 21 декември 2004 г.).

Здравноосигурителните права на българските граждани, задължени да осигуряват себе си, които са направили свободен избор на личен лекар и до влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване от 21 декември 2004 г, са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през най-малко една календарна година и не са внесли дължимите здравноосигурителни вноски за това време, могат да възстановят здравноосигурителните си права без да подават заявление до Националната агенция за приходите, като заплатят еднократно сума в размер на 12 здравни вноски или след изтичане на 6 последователни месеца с внесени здравни осигуровки. Невнесените от тези лица вноски до влизане в сила на Закона за здравното осигуряване от 21 декември 2004 г. остават дължими.


Източник: НЗОК

Отговори